505 122 580 | ul. Mickiewicza 39, 05-500 Piaseczno [email protected]

treścieI. Kim jesteśmy? Jak zbierane są dane?

Quadia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kuropatwy 34x (02-842) jest podmiotem świadczącym usługi medyczne i administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie w jakim wykorzystywane są poszczególne funkcjonalności niniejszej strony internetowej.

Podczas kontaktów z Tobą, możemy zbierać i przetwarzać Twoje dane osobowe. Dane osobowe obejmują wszelkie informacje, dzięki którym możemy Ciebie zidentyfikować jako konkretną osobę, np. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, ale też wszelkie informacje powiązane z Tobą.

Zależy nam na ochronie Twojej prywatności. Twoje dane osobowe zostaną przez nas wykorzystane zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami związanymi z ochroną danych i prywatnością, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie” lub „RODO”)

II. W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • Gdy jesteś naszym pacjentem i wypełniasz ankietę stanowiącą wywiad medyczny przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia usług medycznych i wykonywania działalności leczniczej, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych w których to sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c, a w stosunku do danych szczególnie wrażliwych – art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z postanowieniami poszczególnych ustaw regulujących obszar ochrony zdrowia, a w szczególności
  1. Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  2. Ustawy o działalności leczniczej
  3. Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystysix

W trakcie świadczenia usług medycznych zgodnie z obowiązkiem prawnym prowadzimy Twoją dokumentację medyczną, w której odnotowywane są wszystkie informacje dotyczące przebiegu leczenia i Twojego stanu zdrowia.

 • Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków, gdzie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy o rachunkowości czy ustawy kodeks cywilny dotyczą:
  • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;
  • udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.
 • Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora(art. 6 ust. 1 lit f) RODO którymi są:
  •  odpowiedz na Twoje zapytanie lub kontakt
  • marketing produktów i usług własnych – w tym przesyłanie newslettera lub informacji na temat świadczonych usług (marketing bezpośredni);
  • potwierdzenie bądź odwołanie konsultacji lekarskich; poinformowanie o możliwości odbioru wyników badań gdy nie wyraził Pan/ Pani zgody na przesłanie ich w formie elektronicznej.
  • działania analityczne oraz badanie satysfakcji Klientów (dobór usług do Twoich potrzeb, optymalizacja naszych usług w oparciu o Twoje uwagi, optymalizacja procesów obsługi itp.);
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
  • ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do realizacji wyżej wskazanych celów lub wynikać z obowiązku prawnego.

III. Jakie dane możemy przetwarzać?

W zależności od funkcjonalności których używasz możemy zbierać i przetwarzać różne dane osobowe. Jeśli będziesz chciał się z nami skontaktować będziemy przetwarzać Twoje dane identyfikacyjne takie jak imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu, a także inne dane które możesz podać stosując nasz formularz kontaktowy. Adres e-mail będziemy przetwarzać również wówczas gdy zapiszesz się na nasz formularz lub w inny sposób zgodzisz się marketing naszych usług.

Jeśli będziesz wypełniać ankietę wywiadu medycznego będziemy prócz tego przetwarzać dane zawarte w formularzu takie jak imię, nazwisko, nr PESEL, opis stanu zdrowia.

IV. Prawo do sprzeciwu

 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Wówczas przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy, których realizacja uniemożliwia zaprzestanie przetwarzania lub niezbędne będzie do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

V. Okres przechowywania danych

 1. Twoje dane będziemy wykorzystywać przez okres udzielania świadczeń zdrowotnych oraz przez okres, w którym przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nakazują nam przechowywać dokumentację medyczną. W zależności od rodzaju dokumentacji będzie to czas nawet do 30 lat.
 2. Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń.
 3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.

VI. Odbiorcy danych

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa, Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora (np. lekarze będący naszymi pracownikami i współpracownikami), innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, organom władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających udzielanie przez naszą placówkę świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu medycznego), innym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


VIII. Informacja o przekazywania danych poza obszar EOG oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 1. W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Twoich danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku, gdyby jednak taka sytuacja miała miejsce w przyszłości, przetwarzanie będzie się odbywało z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 2. Twoje Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu- prócz opisanym poniżej profilowaniu reklamowym opartym o pliki cookies.

IX. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Traktujemy ochronę prywatności, w tym ochronę Twoich danych osobowych priorytetowo i dokładamy wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Stosujemy wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez użytkowników Serwisu dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych.

X. Pliki cookies

 1. Tak jak inne podmioty w swoich działaniach wykorzystujemy pliki cookies. Ma to na w celu ulepszenia działania strony, prowadzenia analiz oraz odpowiedniego dobierania reklam wyświetlanych na tej i na innych witrynach internetowych.
 2. Zarządzać plikami cookies możesz poprzez ustawienia swojej przeglądarki, które możesz w każdej chwili zmienić, ograniczyć lub zablokować.
 3. Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu przez odwiedzaną przez niego witrynę internetową. Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z niej, wsparcia w zapewnianiu użytkownikowi informacji i funkcjonalności oraz dostarczania nam informacji analitycznych o tym, jak wykorzystywana jest nasza witryna internetowa, co umożliwia nam zapewnienie, aby była w jak najwyższym stopniu aktualna, odpowiednia i pozbawiona błędów. Wykorzystujemy także pliki cookies w dążeniu do tego, aby reklamy wyświetlane użytkownikom odzwierciedlały ich zainteresowania. Szczegółowe informacje o rodzajach plików cookies wykorzystywanych na naszej witrynie internetowej przedstawiono poniżej. Ogólne informacje na temat plików cookies można znaleźć pod adresem allaboutcookies.org i www.youronlinechoices.eu.
 4. Należy pamiętać, że ograniczenie lub zablokowanie możliwości stosowania plików cookies na naszej witrynie internetowej może wpływać na jej funkcjonalność lub działanie i uniemożliwiać użytkownikom korzystanie z określonych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

XI. Jakie Pliki cookies wykorzystujemy:

 1. Ściśle niezbędne pliki cookies

Te pliki cookies są niezbędne do korzystania z właściwości i usług naszej witryny internetowej.

W przypadku zablokowania przez użytkownika tych plików cookies nie możemy zagwarantować dostępu do usług świadczonych za pośrednictwem naszej witryny internetowej ani też nie możemy być pewni, jak ta witryna internetowa będzie się zachowywać wobec użytkownika.

 1. Funkcjonalne pliki cookies

Funkcjonalne pliki cookies umożliwiają naszej witrynie internetowej zapamiętywanie wyborów dokonywanych przez użytkowników, np. preferencji językowych, a także personalizacji stron dokonywanej przez odwiedzających naszą witrynę internetową.

 1. Analityczne pliki cookies

Te pliki cookies pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wykorzystują naszą stronę internetową. Gromadzą one np. informacje o tym, które strony na naszej witrynie internetowej są najczęściej wybierane przez odwiedzających, które funkcje są przez nich wykorzystywane i które witryny były przez nich wcześniej odwiedzane. Wykorzystujemy te informacje w celu ulepszania naszej witryny internetowej i zapewnienia lepszego doświadczenia użytkownika.

W ramach tych plików możemy dostarczać naszym podmiotom powiązanym oraz tym osobom trzecim, które upoważniliśmy do umieszczania linków na naszej witrynie internetowej, informacji zwrotnych o użytkownikach odwiedzających ich witryny internetowe. Informacje te mogą być wykorzystywane przez takie osoby trzecie w celu ulepszania ich stron internetowych lub usług.

Testowanie układu i funkcjonalności witryny internetowej.

Korzystamy z funkcjonalności Google Analytics, Google Fonts, Google Maps, Google Ads oraz Google Tag Manager. Informacje na temat polityki przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google znajdują się tutaj Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z naszych usług – Prywatność i warunki – Google. W związku z tym niektóre dane mogą być przesyłane do firmy: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

 1. Marketingowe pliki cookies

Używane w celu profilowania reklam wyświetlanych zarówno na zewnętrznych serwisach internetowych, jak i na stronie QUADIA, stosownie do preferencji użytkowników w zakresie wyboru usług, na podstawie danych posiadanych przez nas, w tym zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej.

Jeśli wyrazisz zgodę na cookies marketingowe, wówczas będziemy mogli wykorzystać informacje o Twoim zachowaniu na stronach internetowych w celu dostosowania reklam. Jeżeli chciałbyś abyśmy zaprzestali zbierania tych informacji  – wystarczy, że usuniesz pliki cookies ze swojego urządzenia np. komputera, smartfona czy tabletu.

Pliki cookies mogą być wykorzystane do personalizacji reklam oraz informacji wyświetlanych w wynikach wyszukiwania. Wchodząc na naszą stronę możesz nie zgodzić się na korzystanie z plików cookies w celach marketingowych, odpowiednio ustawiając swoją przeglądarkę. Wówczas nie będziemy mogli dostosować naszych reklam w oparciu o informacje zebrane. Nadal jednak będą wyświetlane reklamy o charakterze ogólnym zarówno na naszej stronie jak i na innych serwisach internetowych.

Więcej informacji na temat internetowej reklamy behawioralnej i zasad prywatności w sieci można znaleźć pod adresem www.youronlinechoices.eu.

Korzystamy z funkcjonalności Google Analytics, Google Fonts, Google Maps, Google Ads oraz Google Tag Manager. Informacje na temat polityki przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google znajdują się tutaj Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z naszych usług – Prywatność i warunki – Google. W związku z tym niektóre dane mogą być przesyłane do firmy: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Pin It on Pinterest

Share This