505 122 580 | ul. Mickiewicza 39, 05-500 Piaseczno [email protected]

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie quadia.pl

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Definicje:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin;
  2. Usługodawca – Quadia sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Kuropatwy 34X, 02-892 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000847902, NIP 9512503507, REGON: 386387592, nr tel. +48 510 095 889
  3. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Serwisu;
  4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  5. Serwis –serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, umieszczony w domenie quadia.pl Administratorem Serwisu jest Usługodawca;
  6. Usługi – wszelkie usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin;
  7. Informacja handlowa –informacja handlowa  rozumieniu  ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
  8. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 2. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin udostępniany jest przez Usługodawcę nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Użytkownika w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest:
  1. dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego;
  2. dostęp do Internetu;
  3. przeglądarka internetowa
  4. minimalna rozdzielczości ekranu 1024x768px
  5. włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies.

Dla korzystania z niektórych Usług świadczonych w ramach Serwisu może być konieczne posiadanie konta e-mail.

 1. Korzystanie z Serwisu oraz nawiązywanie połączeń telefonicznych z Usługodawcą może wiązać się z koniecznością poniesienia przez Użytkowania kosztów z siecią Internet lub kosztów połączenia telefonicznego zgodnie z taryfą operatora, z której korzysta Użytkownik.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną udostępniane są w Serwisie nieodpłatnie.
 3. Status Użytkownika Serwisu uzyskuje każda korzystająca z niego osoba fizyczna posiadająca w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.
 4. Użytkownicy, przed skorzystaniem z Usług powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu.

 

§2 ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje przez Użytkownika zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę Usługi udostępnionej w Serwisie, tj. odpowiednio:
  1. w przypadku Usługi udostępnienia zawartości Serwisu – z momentem wejścia na stronę URL Serwisu;
  2. w przypadku Usług świadczonych na wyraźne życzenie Użytkownika – z momentem wypełnienia i wysłania odpowiedniego formularza.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą odpowiednio:
  1. opuszczenia przez Użytkownika Serwisu;
  2. problemami technicznymi po stronie Użytkownika, uniemożliwiającymi świadczenie dla niego Usługi przez Usługodawcę.
 3. Prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną (stosownie do ust. 2 powyżej) przysługuje Użytkownikowi w każdej chwili, bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 4. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Aby skorzystać z prawa odstąpienie od umowy Użytkownik zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. e-mail wysłany na adres [email protected] lub pismo wysłane pocztą na adres Quadia Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, 02-892 Warszawa, ul. Kuropatwy 34X. Użytkownik może lecz nie musi skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest jednak obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownika wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy z o świadczenie Usług drogą elektroniczną umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Użytkownik złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 §SPOSÓB KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w Internecie (Netykieta) oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do:
  1. powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników;
  2. nieprzekazywania nieprawdziwych danych osobowych, w szczególności niedopuszczalnym jest przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych;
  3. powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich jednostkowo wyrażonej zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji;
  4. niewykorzystywania Serwisu – również pośrednio – w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej;
  5. aktualizacji danych niezbędnych do kontaktu z danym Użytkownikiem;
  6. powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących;
  7. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność i dobre imię innych osób;
  8. powstrzymywania się od umieszczania w Serwisie oraz przekazywania za jego pośrednictwem treści lub materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem lub z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, nagannych moralnie, naruszających dobre obyczaje i zasady Netykiety oraz nieuprawnionego korzystania z praw własności intelektualnej osób trzecich i nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku;
  9. powstrzymywania się od innych zachowań, które mogłyby zostać obiektywnie uznane za zachowania oczywiście niepożądane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem Serwisu.
 3. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących funkcjonowania Serwisu lub sposobu korzystania z niego, Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres: [email protected]

 §PRAWA WYŁĄCZNE

 1. Wszystkie materiały znajdujące się w zasobach Serwisu, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ treści oraz grafik, kompilacje, oprogramowania oraz bazy danych, stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Usługodawcy lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Oznaczenia umieszczane w Serwisie podlegają ochronie na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej.
 2. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkowników z materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest:
  1. zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych Serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem;
  2. umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów;
  3. zwielokrotnianie materiałów na nośnikach;
  4. rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;
  5. rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania.

Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do szaty graficznej Serwisu.

§5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
 2. Reklamacje mogą być w szczególności przesyłane w formie elektronicznej na adres [email protected] (prosimy o podanie w tytule wiadomości słowa: „reklamacja”. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Użytkownika oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Użytkownikowi na adres wskazany w reklamacji.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika celem uzupełnienia informacji zawartych w reklamacji jeżeli podane przez Użytkownika informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę będzie niemożliwe.
 5. Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: uokik.gov.pl. W wypadku powstania sporu z udziałem Konsumenta pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/(adres poczty elektronicznej Usługodawcy dla potrzeb kontaktu za pośrednictwem platformy internetowej ODR jest następujący: [email protected]. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Usługodawcę zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

 §ODPOWIEDZIALNOŚĆ/PRAWA I OBOWĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKA

 1. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i jego dostępności przez całą dobę, a także aby informacje zamieszczane w ramach Serwisu były jak najwyższej jakości.
 2. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by wszelkie ewentualne nieścisłości techniczne oraz błędy typograficzne w informacjach zawartych w Serwisie były eliminowane na bieżąco.
 3. Usługodawca zastrzega prawo do:
 4. zmiany cech użytkowych i możliwości Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju Usług i funkcjonalności, usunięcia określonych funkcjonalności Serwisu;
 5. okresowych przerw technicznych niezbędnych do rozwijania Serwisu oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby nie wpływały one na jakość świadczonych w ramach Serwisu Usług;
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z prowadzenia Serwisu po wcześniejszym powiadomieniu o tym fakcie Użytkowników.
 7. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby wszelkie aplikacje umieszczone w ramach Serwisu działały poprawnie.

 §POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE – POSZCZEGÓLNE USŁUGI W RAMACH SERWISU

W ramach Serwisu świadczone są następujące Usługi:

 1. Udostępnianie zawartości Serwisu Usługodawca na każdorazowe indywidualne żądanie Użytkownika świadczy usługę wyświetlenia zawartości Serwisu;
 2. Ankieta online – Usługa umożliwiająca wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną ankiety medycznej i epidemiologicznej przez Użytkownika dotyczącej m.in. jego stanu zdrowia, przed obyciem wizyty w przychodni, do której umówił się Użytkownik w celu potwierdzenia braku przeciwskazań do odbycia wizyty (po przybyciu do przychodni ankieta zostanie wydrukowana przez pracownika przychodni i przedłożona Użytkownikowi do podpisania);
 3. Formularz kontaktowy – Usługa umożliwiająca kontaktowanie się z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 §OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Quadia sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Kuropatwy 34X, 02-892 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000847902, NIP 9512503507 (dalej jako „Administrator”). Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Użytkownika zamieszczone są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://quadia.pl/polityka-prywatnosci/.

 §POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin może podlegać okresowo zmianom, przy czym data wejścia w życie zmian zostanie wskazana na stronie Serwisu. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do zamówień na Usługę złożonych od dnia wejścia w życie zmian, z zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie Serwisu w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmienionym Regulaminem w sposób równie przystępny, jak w przypadku aktualnego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wywiera jakiegokolwiek wpływu na zamówienia Usług złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu oraz umowy zawarte na podstawie takich zamówień
 2. Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1.2.2021 r.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat : Quadia sp. z o.o. sp. k., ul. Kuropatwy 34x, 02-892 Warszawa e-mail [email protected]

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi ………………………….…….……..…….;

Data zawarcia umowy …………………………..………….….;

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………;

Adres konsumenta(-ów) ………………………………………….;

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) …..……………;

Data ……………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić

 

Pin It on Pinterest

Share This